Określone zasady konkursu „Połączeni z PS4 Plus"

Warunki i zasady

 

1.           W konkursie „Połączeni z PS4 Plus" („Konkurs") udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa („Państwa uczestniczące"), którzy ukończyli 14 lat, z wyjątkiem pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów Organizatora (jak zdefiniowano poniżej) oraz ich najbliższych rodzin, a także firm powiązanych z Organizatorem oraz wszelkich innych osób powiązanych zawodowo z Konkursem („Uczestnicy").

 

2.           Zgłoszenia w ramach Konkursu są przyjmowane od dn. 29/01/2014, godz. 01:01 (czasu polskiego) („Data rozpoczęcia") do dn. 19/02/2014 godz. 00:59 (czasu polskiego) („Data zakończenia"). Czas od Daty rozpoczęcia do Daty zakończenia włącznie będzie określany mianem „Okresu trwania konkursu".

 

3.             Udział w Konkursie jest bezpłatny, nie ma konieczności dokonania zakupu jakiegokolwiek rodzaju. Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują i uznają za wiążące jego regulamin oraz zasady („Regulamin").

 

4.             Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie trwania Konkursu:

 

a)     Jeśli nie mają konta Sony Entertainment Network („SEN") (znanego wcześniej pod nazwą PlayStation®Network), należy je utworzyć za pomocą posiadanego systemu PlayStation®4 lub odwiedzając stronę http://eu.playstation.com/registration/;

b)    Zalogować się do konta SEN;

c)     odwiedzić witrynę internetową Konkursu pod adresem http://psplus.software.eu.playstation.com;

d)    wypełnić wszystkie pola danych;

e)     w odpowiednim polu opisać - w maksymalnie 100 słowach - co uwielbiają w swoim systemie PlayStation®4; oraz

f)     kliknąć przycisk „subskrybuj", aby otrzymywać wiadomości e-mail związane z PlayStation®Plus.

 

5.             Założenie konta SEN wymaga zaakceptowania SEN Terms of Service and User Agreement (Warunków świadczenia usługi SEN oraz Umowy użytkownika) i SEN Privacy Policy (Polityki prywatności SEN).

 

6.             Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) zgłoszenie i jest uprawniony do wygrania tylko 1 (jednej) Nagrody (zgodnie z podaną niżej definicją).

 

7.             Wszyscy Uczestnicy muszą przestrzegać Regulaminu ogólnego, a zwłaszcza jego sekcji 7 i 8. Dodatkowo, zgłoszenia nie mogą zawierać:

 

a)             pornografii, nagości ani zdjęć o otwarcie seksualnym charakterze;

b)            zdjęć i wypowiedzi odwołujących się do przemocy, obraźliwych lub wyrażających nienawiść;

c)             treści napastliwych lub zniesławiających;

d)            treści, które naraziłyby na szwank prywatność lub bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób;

e)             treści poniżających którąkolwiek z płci, orientacji seksualnych, niepełnosprawności, religii, grup etnicznych czy narodowości;

f)             zachowań, które cechuje przemoc lub niebezpieczeństwo;

g)            spamu, reklam ani innych materiałów handlowych.

 

8.             Każdy Uczestnik zgadza się na udzielenie Organizatorowi niewyłącznej, zwolnionej z tantiem licencji na wykorzystanie zgłoszeń do celów promocyjnych oraz do wszelkich celów związanych z Konkursem, we wszelkich środkach masowego przekazu, w tym również na platformach online będących pod jego kontrolą.

 

9.             Wszystkie zgłoszenia muszą być w pełni oryginalne, by nie łamały praw autorskich stron trzecich. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za złamanie tych Warunków przez uczestników. Uczestnicy wyrażają zgodę na przejęcie od Organizatora pełnej odpowiedzialności na wypadek wszelkich roszczeń stron trzecich wynikających ze złamania tych Warunków.

 

10.          Wybranych zostanie 50 (pięćdziesięciu) zwycięzców („Zwycięzcy"). Każdy Zwycięzca zostanie wybrany przez niezależnego sędziego (który nie ma prawa wzięcia udziału w Konkursie) w oparciu o najbardziej kreatywne opisy przesłane w Okresie trwania konkursu.

 

11.          Organizator zawiadomi każdego Zwycięzcę o wygranej pocztą elektroniczną, korzystając z adresu powiązanego z jego kontem SEN, w terminie 15 (piętnastu) dni od Daty zakończenia.

 

12.          Każdy Zwycięzca wygra 3-miesięczne członkostwo PlayStation®Plus w formie kuponu z kodem o wartości 14,99 EUR/390,00 CZK/115,00 DKK/119,00 NOK/59,00 PLN/585,00 RUB/145,00 SEK/18,95 CHF/11,99 GBP („Nagroda").

 

13.          Aby odebrać Nagrodę, każdy Zwycięzca musi w ciągu 1 (jednego) miesiąca odpowiedzieć na wiadomość e-mail otrzymaną od organizatora, podając swoje imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

 

14.          W przypadku Nagrody w formie trzymiesięcznego członkostwa subskrypcja będzie odnawiana automatycznie, a Zwycięzca będzie obciążany regularną opłatą subskrypcyjną za trzy (3) miesiące członkostwa, chyba że:

a)     Zwycięzca anuluje subskrypcję przed końcem bezpłatnego okresu próbnego;

b)    Z kontem SEN Zwycięzcy nie jest powiązana żadna karta kredytowa ani debetowa; lub

c)     W portfelu SEN Zwycięzcy nie ma wystarczających środków.

 

Podczas rejestracji Uczestnicy powinni się zapoznać z pełnymi warunkami świadczenia usługi, które można znaleźć pod adresem http://www.sonyentertainmentnetwork.com/gb-en/terms-of-service/.

 

15.          Kupony z kodem podlegają zasadom i warunkom korzystania. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. Kuponów z kodem nie można przekazywać innym osobom ani odsprzedawać. Kupony z kodem mają datę wygaśnięcia, która będzie przekazana wraz z nimi.

 

16.          Subskrypcja PlayStation®Plus jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy kont SEN, którzy mają dostęp do szerokopasmowego Internetu. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców - eu.playstation.com/legal. Materiały i usługi dostępne w PlayStation®Plus różnią się w zależności od wieku subskrybenta. Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po uprzednim powiadomieniu - eu.playstation.com/gameservers. Dostępność usługi nie jest gwarantowana. Przed upływem okresu subskrypcji, jeśli Użytkownik nie podejmie żadnych działań, zostanie ona odnowiona automatycznie, zgodnie z Warunkami świadczenia usługi SEN. Za odnowienie zostanie pobrana opłata z Portfela SEN Użytkownika. Pełny tekst zasad i warunków można znaleźć w dokumentach SEN Terms of Service and User Agreement (Warunki świadczenia usługi i Umowa użytkownika SEN) pod adresem pl.playstation.com/legal/.

 

17.          Nagrody należy przyjąć w postaci określonej powyżej, nie można odroczyć ich przyjęcia. Nie będzie oferowany ekwiwalent pieniężny, ale Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagrody inną nagrodą o podobnej wartości.

 

18.          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub błędy techniczne ani za problemy, które mogą spowodować zagubienie lub niewłaściwe zarejestrowanie zgłoszenia do Konkursu oraz innych przesłanych informacji.

 

19.          W przypadku sporu decyzja Organizatora jest ostateczna, nie będzie prowadzona żadna korespondencja ani dyskusja.

 

20.          Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania tego Konkursu bądź wprowadzenia zmian do Warunków na dowolnym etapie, jeżeli uzna to za konieczne lub jeśli powstaną warunki będące poza jego kontrolą.

 

21.          Organizator dołoży odpowiednich starań, aby wysłać nagrody do każdego Zwycięzcy pocztą elektroniczną w ciągu 5 (pięciu) dni od chwili otrzymania danych Zwycięzcy.

 

22.          Jeśli przy odbiorze zostanie stwierdzona wada lub uszkodzenie Nagrody, należy powiadomić o tym Organizatora na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania. W przeciwnym razie Nagroda zostanie uznana za przyjętą w stanie, w jakim została dostarczona. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące Zwycięzcy (jeśli dotyczy).

 

23.          Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwiska każdego Zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Informacje o zwycięzcach zostaną udostępnione na uzasadnione życzenie osobom, które w ciągu sześciu (6) tygodni od Daty zakończenia konkursu prześlą kopertę zwrotną ze znaczkiem i dopiskiem „Connected PS4 Plus" na adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

24.          Jeżeli pojawi się jakikolwiek powód, by uznać, że doszło do złamania Warunków, albo że zostały przekazane nieprawidłowe, nieczytelne, fałszywe lub niewłaściwe dane, Organizator może, według własnego uznania, odmówić przetworzenia zgłoszenia lub przesłania przyznanej Nagrody.

 

25.          Od każdego Zwycięzcy może być wymagane opłacenie należnych podatków od wygranej Nagrody. Będą przy tym mieć zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w miejscu ich zamieszkania i będą oni odpowiedzialni za ich przestrzeganie.

 

26.          Konkurs podlega Regulaminowi ogólnemu. Aby wyświetlić Regulamin ogólny, kliknij tutaj.

 

27.           Organizatorem jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.

 

28.          W zakresie przewidzianym przez prawo niniejsze Warunki są tworzone i interpretowane zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Anglii, a kontrakt pomiędzy każdym Uczestnikiem a Organizatorem zostaje uznany za stworzony i wykonywany w Anglii.