Określone zasady

Zasady uczestnictwa - konkurs White Knight ChroniclesTM

1. W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Szwajcarii i Zjednoczonego Królestwa, którzy ukończyli 16 lat.

2. Aby móc wziąć udział w tej promocji, należy mieć Sony Entertainment Network Account (konto Sony Entertainment Network). Rejestracja Sony Entertainment Network Account (konta Sony Entertainment Network) wymaga zaakceptowania PSN Terms of Service and User Agreement (Warunków świadczenia usługi PSN i Umowy użytkownika) oraz PSN Privacy Policy (Polityki prywatności PSN) .

3. Aby wziąć udział w tej promocji, należy odwiedzić stronę eu.playstation.com/psn/competitions, kliknąć łącze White Knight ChroniclesTM, zalogować się do swojego Sony Entertainment Network Account (konta Sony Entertainment Network), obejrzeć wideo i na jego podstawie wybrać jedną z odpowiedzi na pytanie.

4. Zgłoszenia w ramach promocji będą przyjmowane od dn. 30 maja 2011, godz. 12:00 czasu polskiego, do dn. 20 czerwca 2011, godz. 18:00 czasu polskiego.

5. W ramach promocji można przesłać tylko jedno zgłoszenie. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

6. Zwycięzca zostanie wylosowany spośród wszystkich uczestników, którzy prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie. Nagrody dla finalistów zostaną przyznane kolejnym 10 uczestnikom wylosowanym spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń.

7. Zarówno zwycięzca, jak i finaliści zostaną wylosowani w ciągu tygodnia od określonej powyżej daty zakończenia konkursu.

8. Nagroda to:

  • telewizor LCD Full HD Sony BRAVIA 117cm/46";
  • zestaw kina domowego Sony 3D ready Blu-ray DiscTM/DVD;
  • system PlayStation®3,
  • system PSPTM (PlayStation®Portable),
  • gra White Knight ChroniclesTM II (na PS3TM);
  • gra White Knight ChroniclesTM: Origins (na PSPTM),

Łączna wartość nagrody wynosi 10 300 zł.

Każdy z dziesięciu finalistów otrzyma grę White Knight ChroniclesTM II (na PS3TM) i White Knight ChroniclesTM: Origins (na PSPTM).

9. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagród, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagrody zostaną uznane za dostarczone i przyjęte bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli istnieją).

10. Zwycięzca i finaliści otrzymają powiadomienie na adres e-mail zarejestrowany w Sony Entertainment Network Account (koncie PlayStation®Network) w ciągu 10 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Są zobowiązani do potwierdzenia odbioru nagrody w ciągu 1 tygodnia od chwili otrzymania powiadomienia. Nagrody zostaną rozesłane pocztą na adres określony przez uczestnika w wiadomości e-mail potwierdzającej odbiór nagrody. Organizator podejmie wszelkie działania mające na celu rozesłanie nagród w ciągu sześciu tygodniu od daty zakończenia promocji, nie przyjmuje jednak żadnej odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.

11. Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji (wg własnego uznania) imienia, nazwiska i kraju zamieszkania zwycięzcy oraz finalistów w witrynie internetowej Organizatora. Dane (imię, nazwisko i kraj) zwycięzcy oraz finalistów zostaną udostępnione na życzenie osobom, które prześlą zaadresowaną kopertę ze znaczkiem i dopiskiem „White Knight Chronicles Competition" na adres Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom w ciągu sześciu tygodni od określonej powyżej daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

12. Promocja podlega Regulaminowi Ogólnemu. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Regulamin Ogólny.

13. Organizatorem jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.