Konkurs Postaci do gry Ratchet & Clank™: 4 za Jednego

Część A: Warunki i kryteria uczestnictwa

1. Udział w Konkursie mogą wziąć mieszkańcy Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa, którzy ukończyli 7 lat.

2. Uczestnicy między 7 a 17 rokiem życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na wzięcie udziału w tym Konkursie.

3. Udział w Konkursie można wziąć jedynie w następującym okresie: od 19 kwietnia 2011 r., godz. 15:00 czasu polskiego („Data rozpoczęcia Konkursu") do 29 kwietnia 2011 r., godz. 15:00 czasu polskiego („Data zakończenia Konkursu").

Część B: Zgłoszenia oraz proces selekcji

4. Aby wziąć udział w tym Konkursie, musisz odwiedzić stronę http://eu.playstation.com/psn/competitions („Witryna"). Na stronie dostępne będą czarno-białe szablony dwóch postaci z gry Ratchet & ClankTM: 4 za Jednego („Gra") (Qwark i Dr Nefarious), które należy pobrać. Następnie należy pokolorować oba szablony, zeskanować lub zapisać skończone prace („Prace"), wrócić do witryny, wczytać swoje prace i przesłać formularz zgłoszeniowy. Należy zwrócić uwagę, że postaci Ratcheta i Clanka również można pokolorować, ale wykonane w ten sposób prace nie mogą być zgłoszone do Konkursu. W ramach procesu przesyłania zgłoszeń uczestnicy zostaną poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, kraju zamieszkania, daty urodzenia i płci, a także wyrażenia zgody na Określone zasady.

5. Prace muszą być w formacie JPG, a łączny rozmiar obu obrazków nie może przekraczać 3 MB. Należy także dopilnować, by zgłoszenie spełniało wymogi sekcji 7 i 8 Regulaminu Ogólnego.

6. W konkursie będzie dwóch zwycięzców, jeden na każdą postać. Zwycięzcami zostaną osoby, których Praca przedstawiająca daną postać zostanie uznana przez jury najlepszą Pracą do wykorzystania w Grze. Zwyciężyć może tylko jedna postać danego uczestnika. Jury będzie niezależne od Organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.

7. Każdy uczestnik promocji może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

8. Zwycięzcy zostaną wybrani 6 maja 2011 r.

9. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 12 dni od Daty zakończenia Konkursu, muszą potwierdzić pocztą elektroniczną odbiór nagród w ciągu 3 tygodni od chwili otrzymania powiadomienia. Jeżeli uczestnik ma 7-17 lat, jego rodzic lub opiekun prawny musi potwierdzić pocztą elektroniczną, że wyraził zgodę na udział uczestnika w konkursie zgodnie z zasadami i na wygranie nagrody.

Część C: Nagroda

10. Nagrodą jest wykorzystanie Pracy zwycięzcy w Grze (która pojawi się na rynku pod koniec roku). Należy pamiętać, że każdy zwycięzca może umieścić tylko jedną swoją Pracę w Grze, mimo faktu, że zgłoszenia zawierają Prace przedstawiające dwie postaci.

Część D: Reklama

11. Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji (wg własnego uznania) imienia, nazwiska oraz kraju pochodzenia zwycięzców na swoich stronach internetowych. Dane zwycięzców (nazwisko i kraj zamieszkania) zostaną udostępnione na życzenie tym osobom, które prześlą zaadresowaną kopertę ze znaczkiem i dopiskiem Ratchet & ClankTM: All 4 One na adres Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom w ciągu 10 tygodni od określonej wyżej Daty zakończenia Konkursu.

Część E: Postanowienia ogólne

12. Konkurs podlega także Regulaminowi Ogólnemu. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Regulamin Ogólny.

13. Użytkownik rozumie i zgadza się, że zgodnie z zapisami sekcji 15 Regulaminu Ogólnego Organizator będzie właścicielem Prac i może je wykorzystać w dowolny wybrany przez siebie sposób, w tym do użytku w Grze, jak i do celów promocji, marketingu i reklamy Gry oraz marki PlayStation.

14.  Organizator ma prawo zdyskwalifikować uczestnika Konkursu lub pozbawić go nagród:

       a.   jeśli uczestnik nie spełni wymaganych kryteriów uczestnictwa;

       b.   jeśli uczestnik przekaże organizatorowi nieprawdziwe, niedokładne lub błędne informacje;

       c.   jeśli uczestnik nie będzie przestrzegać Określonych zasad i/lub Regulaminu Ogólnego;

15. Powyższe Określone zasady podlegają przepisom prawa obowiązującego w Anglii i Walii, a sądy Anglii i Walii mają jurysdykcję wyłączną.

Organizator:

Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.