Określone zasady PSP300/PSP Essentials

1. W tej promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Arabii Saudyjskiej, Austrii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Nowej Zelandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Szwajcarii, Zjednoczonego Królestwa i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy ukończyli 12 lat.

2. Uczestnicy między 12 a 17 rokiem życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, aby wziąć udział w tej promocji Promocji.

3. Zgłoszenia w ramach tej promocji są przyjmowane od dn. 13.06.11 r., godz. 13:00 czasu polskiego, do dn. 3.07.11 r., godz. 17:00 czasu polskiego.

4. Aby przystąpić do promocji, uczestnicy muszą wykonać następujące czynności w Okresie nadsyłania zgłoszeń:

    i. odwiedzić stronę eu.playstation.com i kliknąć łącze do konkursu „Promocja wielkanocna";

    ii. zalogować się do swojego Sony Entertainment Network Account (konta Sony Entertainment Network) lub - jeśli go jeszcze nie posiadają - utworzyć i zalogować się do SEN Account (konta SEN)

    iii. podać we wskazanym miejscu swój online ID (identyfikator online) PSN, zaznaczyć pole potwierdzające uzyskanie zgody rodzicielskiej i kliknąć „Przystąp do konkursu".

5. W ramach promocji można przesłać tylko jedno zgłoszenie. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

6. Zwycięzcą zostanie osoba, której zgłoszenie zostanie wylosowane ze wspólnej puli jako pierwsze.  Finalistami zostaną autorzy pięciu kolejnych zgłoszeń wylosowanych ze wspólnej puli.

7. Losowanie odbędzie się w ciągu 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń podanej powyżej.

8. Nagrodą jest system PSPTM (PlayStation®Portable) (seria PSP-3000) oraz kupon z kodem PSN, który można wymienić na 10 gier PSPTM Essentials o wartości ok. 940 zł. Pięciu finalistów otrzyma kupony z kodami PSN, który można wymienić na 10 gier PSPTM Essentials o wartości ok. 390 zł. Kupony z kodami PSN podlegają Warunkom i zasadom korzystania, mają też datę wygaśnięcia.

9. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli istnieją).

10. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu 21 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń, muszą zgłosić się po odbiór nagród w ciągu 30 dni od chwili otrzymania powiadomienia. W przypadku uczestników między 12 a 17 rokiem życia Organizator może wysłać wiadomość e-mail do ich rodziców lub opiekunów, by potwierdzić, że udzielili oni zgody na udział uczestnika w konkursie. System PSPTM zostanie wysłany pocztą pierwszej klasy na adres podany przez uczestnika w jego zgłoszeniu online. Kupony dotyczące gier zostaną przesłane pocztą elektroniczną.  Organizator podejmie wszelkie działania mające na celu rozesłanie nagród w ciągu 21 dni od daty powiadomienia, nie przyjmuje jednak odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.

11. Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji według własnego uznania imienia, nazwiska oraz kraju pochodzenia zwycięzcy na swoich stronach internetowych. Dane zwycięzcy (nazwisko i kraj zamieszkania) zostaną udostępnione na życzenie tym osobom, które prześlą zaadresowaną kopertę ze znaczkiem i dopiskiem PSPTM Easter Promotion na adres Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom w ciągu 6 tygodni od określonej powyżej daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

12. Promocja podlega Regulaminowi Ogólnemu. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Regulamin Ogólny.

13  Organizatorem jest Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo.