Określone zasady udziału w promocji Killzone®3

Biorąc udział w promocji Killzone®3 („Promocja"), zorganizowanym przez firmę Sony Computer Entertainment Europe Limited, mieszczącą się pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Zjednoczone Królestwo („Organizator"), uczestnicy potwierdzają, że zaakceptowali i będą przestrzegać niniejszych Określonych zasad oraz Regulamin ogólnych promocji z nagrodami.

1.   W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Arabii Saudyjskiej, Austrii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, RPA, Szwajcarii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Zjednoczonego Królestwa, którzy ukończyli 18 lat.

2.   Aby móc wziąć udział w tej promocji, należy mieć Sony Entertainment Network Account (konto Sony Entertainment Network [PSN])2. . Założenie SEN Account (konta SEN) wymaga zaakceptowania PSN Terms of Service and User Agreement (Warunków świadczenia usługi oraz Umowy użytkownika PSN) oraz PSN Privacy Policy (Polityki prywatności PSN).

3. Aby wziąć udział w promocji, należy wybrać jedną z odpowiedzi na pytanie znajdujące się na stronie promocyjnej gry Killzone®3 pod adresem www.playstation.com.

4. Zgłoszenia w ramach promocji będą przyjmowane od dn. 2 marca 2011 r., godz. 17:00 czasu polskiego, do dn. 16 marca 2011 r., godz. 11:00 czasu polskiego.

5. Każdy uczestnik promocji może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

6. Zwycięzcami zostanie 10 osób, których poprawne odpowiedzi zostaną wylosowane spośród wszystkich nadesłanych prawidłowych zgłoszeń.

7. Losowanie zwycięzców odbędzie się w ciągu 5 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń podanej powyżej.

8. Nagrodą jest gra Killzone®3 w wersji 3D oraz podpisana grafika z gry Killzone®3. Dodatkowo każdy ze zwycięzców otrzyma punkty doświadczenia Killzone®3 do swojego SEN account (konta SEN). Łączna wartość nagrody to ok. 457 zł.

9. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie nagrody, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli dotyczy).

10. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną w ciągu pięciu dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Są zobowiązani do potwierdzenia odbioru nagrody w ciągu tygodnia od chwili otrzymania powiadomienia. Gra i grafika zostaną wysłane pocztą pierwszej klasy na adresy podane przez zwycięzców w przesłanych przez nich potwierdzeniach odbioru nagrody. Punkty doświadczenia Killzone®3 zostaną dodane do SEN account (konta SEN) każdego zwycięzcy. Organizator dołoży wszelkich starań, by rozesłać nagrody w ciągu 10 (dziesięciu) dni od momentu otrzymania zgłoszenia, nie przyjmuje jednak żadnej odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.

11. Organizator rezerwuje sobie prawo do publikacji, według własnego uznania, nazwisk i krajów zamieszkania zwycięzców na swoich stronach internetowych. Informacje o zwycięzcach (nazwisko i kraj zamieszkania) zostaną udostępnione na żądanie osobom, które wraz z prośbą o udostępnienie prześlą zaadresowaną kopertę ze znaczkiem i dopiskiem Ian Whittle/Killzone 3 Promotion na adres Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom w ciągu 8 tygodni od określonej wyżej daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.