Określone zasady: Promocja wersji demonstracyjnej gry blur

1. W promocji udział mogą wziąć mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, Czech, Danii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Luksemburga, Grecji, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Holandii, Polski, Portugalii i Rosji, którzy ukończyli 18 lat.

2. Zgłoszenia w ramach niniejszej promocji będą przyjmowane od dnia 04-08-2010 r. godz 18:00 czasu polskiego, do dnia 25-08-2010 r., godz. 18:00 czasu polskiego („Czas trwania promocji").

3. Aby wziąć udział w tej promocji, uczestnicy w Czasie trwania promocji muszą:

  • a. Utworzyć Sony Entertainment Network account (SEN Account) [konto Sony Entertainment Network (konto SEN)], a jeżeli już je mają, zalogować się do swojego SEN Account (konta SEN);
  • b. Przejść do PlayStation®Store za pośrednictwem systemu PlayStation®3 (PS3™); i
  • c. Pobrać bezpłatną wersję demonstracyjną gry blur z PlayStation®Store i dotrzeć w wersji demonstracyjnej gry blur do poziomu 5; na tym poziomie uczestnik automatycznie weźmie udział w losowaniu nagród, pod warunkiem, że spełni kryteria określone w zasadzie 1 niniejszych Określonych zasad.

4. Rejestracja w PSN wymaga zaakceptowania Warunków świadczenia usługi oraz Umowy użytkownika PSN, a także Polityki prywatności PSN.

5. Każdy uczestnik promocji może przesłać tylko jedno zgłoszenie. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

6. Wszystkie kwalifikujące się zgłoszenia przesłane w Czasie trwania promocji wezmą udział w losowaniu. Losowanie nagród odbędzie się 15 września 2010 r. Wylosowany zostanie jeden zwycięzca oraz trzech finalistów. Zwycięzca oraz finaliści zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia losowania nagród i będą mieli 14 (czternaście) dni na zgłoszenie się po nagrodę.

7. Nagrodą dla zwycięzcy jest dostosowany do oczekiwań zwycięzcy samochód coupe BMW serii 1. Całkowita wartość nagrody to ok. 222 500 zł.

8. Stanowiący nagrodę samochód coupe BMW serii 1 będzie dostępny do odbioru przez zwycięzcę w salonie dealerskim marki BMW znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania zwycięzcy. Podatek drogowy, paliwo, ubezpieczenie, serwisowanie i wszystkie powiązane koszty nie stanowią części nagrody, a za ich pokrycie odpowiedzialny jest zwycięzca.

9. Po zgłoszeniu w określonym terminie przez zwycięzcę gotowości do odbioru nagrody Organizator podejmie starania, by rzeczony samochód był gotów do odbioru przez zwycięzcę w październiku 2010 r., ale nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności, jeśli nagroda zostanie udostępniona później niż we wspomnianym okresie.

10. Od zwycięzcy może być wymagane opłacenie podatku za nagrodę, zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.

11. Organizator chciałby mieć możliwość sfilmowania zwycięzcy oraz osób mu towarzyszących w trakcie odbioru nagrody oraz wywiadu przeprowadzonego przez Organizatora. Uznaje się, że przyjmując nagrodę, zwycięzca i osoby mu towarzyszące udzielają Organizatorowi i powiązanym z nim firmom, licencjobiorcom i cesjonariuszom zgody na:

  • a. fotografowanie, filmowanie i nagrywanie zwycięzcy i osób mu towarzyszących w trakcie odbioru nagrody i wywiadu;
  • b. edytowanie, zmienianie, reprodukowanie, publikowanie oraz dystrybuowanie takich zdjęć, nagrań oraz filmów („Materiałów") za pośrednictwem dowolnego medium oraz
  • c. wykorzystanie Materiału, w całości lub częściowo, do celów promocyjnych, bez ograniczeń czasowych we wszystkich mediach.

12. Zwycięzca i wszelkie osoby mu towarzyszące zrzekają się ponadto wszelkich osobistych praw autorskich do Materiału i zwalniają Organizatora oraz powiązane z nim firmy, licencjobiorców oraz cesjonariuszy z jakichkolwiek płatności odnośnie wykorzystania przez nich Materiału.

13. Nagrodą dla każdego z finalistów jest kopia gry blur na system PS3™. Zalecana cena detaliczna tej nagrody to ok. 229,99 zł.

14. Nie jest możliwy ekwiwalent gotówkowy, a nagród nie można przekazać innej osobie.

15. Organizator dołoży wszelkich starań, by rozesłać nagrody do finalistów w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania zgłoszenia od uczestnika, Organizator nie przyjmuje jednak żadnej odpowiedzialności za nagrody rozesłane po tym terminie.

16. Nagrody dla finalistów zostaną rozesłane pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres powiązany z SEN Account (kontem PSN) finalisty.

17. Jeśli przy odbiorze stwierdzona zostanie wada lub uszkodzenie którejkolwiek z nagród, należy powiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty dostawy. W przeciwnym razie nagroda zostanie uznana za dostarczoną i przyjętą bez zastrzeżeń. Warunek ten nie ma wpływu na pozostałe prawa przysługujące uczestnikowi (jeśli istnieją).

18. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania w swoich witrynach internetowych PSN online ID (identyfikatora online PSN) zwycięzcy, a także jego kraju zamieszkania.

19. Promocja podlega Zasadom Ogólnym. Kliknij tutaj, aby wyświetlić Zasady ogólne.

20. Nagrody zostaną dostarczone przez firmę Activision Blizzard UK Ltd.

21. Nazwiska zwycięzców zostaną udostępnione na żądanie osobom, które prześlą zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na adres: blur Demo Promotion, Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania w ciągu dwóch tygodni od określonej wyżej daty zakończenia.

22. Organizatorem jest: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.